Shopne khabar khete dekhle ki hoy || স্বপ্নে খেতে দেখলে কি হয়?banglar muslim shopner bekkha

Shopne khabar khete dekhle ki hoy || স্বপ্নে খেতে দেখলে কি হয়?banglar muslim shopner bekkha
স্বপ্নে খাবার খেতে দেখলে কি হয়
স্বপ্নে খেজুর খেতে দেখলে কি হয়
স্বপ্নে খাওয়া দেখলে কি হয়
স্বপ্নে কিছু খেতে দেখলে কি হয়
স্বপ্নে কিছু খেলে কি হয়.স্বপ্নে কিছু খাইতে দেখলে কি হয়
shopne kichu khete dekhle ki hoy,shopne misti khete dekhle ki hoy,shopne mas khete dekhle ki hoy,shopne dim khete dekhle ki hoy,
shopne fol khete dekhle ki hoy

Leave a Comment

Share via
Copy link
Powered by Social Snap